• Aktiviteter 2020

Rull skjermbilde nedover mot dagens dato!

VÅREN 2020

UKE 2

06.01.2020 Oppstart individuelle spilletimer.

06.01.2020 Oppstart orkesterøvelser for Ungdomsensemblet.

06.01.2020 Oppstart orkesterøvelser for aspirantene.

07.01.2020 Oppstart orkesterøvelser for hovedorkesteret.

08.01.2020 Styremøte.

UKE 3

13.01.2020 Innkalling til årsmøte i Bolteløkka skoles strykeorkester.

15.01.2020 Søknadsfrist Konsertstøtte fra Oslo musikkråd, våren 2020.

UKE 4

21.01.2020 Engebråten skole, Aspirant-, (Hoved) Gate- og (Ungdomsensemblet) Showorkester.

UKE 5

01.02.2020 Rapporteringsfrist Konsertstøtte fra Oslo musikkråd høsten 2019.

UKE 6

05.02.2020 Styremøte.

05.02.2020 Saksliste for årsmøte sendes medlemmene.

08.02.2020 Vinterseminar for Ungdomsensemblet på Ullevål skole i regi av Ungdomsensemblet.

UKE 7

10.02.2020 Madelaine gjennomførerer prøvetime med nye elever

12.02.2020 Årsmøte.

UKE 8

VINTERFERIE

UKE 9

25.02.2020 Årsrapport til UNOF, De Unges Orkesterforbund.

26.02.2020 Styremøte.

27.02.2020 Skjema med foreldrevakter for Konserthuskonserten til Oslo kulturskole.

UKE 11

KONSERTHUSKONSERTEN og øvelser på Engebråten og Manglerud AVLYSES: 
Følg anbefalinger fra Helsedirektoratet. (09.03.2020)

09.03.2020 Engebråten skole, AVLYST.

10.03.2020 Manglerud skole, AVLYST.

12.03.2020 Manglerud skole, AVLYST.

12.03.2020 Spilletimer med instruktør Marianne Karlsen innstilles.

12.03.2020 BSSO 2020 Alle aktiviteter innstilles fra 12.03.2020, kl. 18
Følg med på nyhetene (12.03.2020)

SKOLEN STENGES SOM KORONA-TILTAK

13.03.2020 Konserthuskonserten, AVLYST.

13.03.2020 Søknadsfrist Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen, våren og høsten 2020.

13.03.2020 Aktiviteter vurderes fortløpende.

UKE 12

SPILLETIMER ERSTATTES MED DIGITAL UNDERVISNING.

16.03.2020 Digital spilletime med Svein sin elev

17.03.2020 Digital spilletimer med Johanne sine elever

17.03.2020 Sluttrapport/ årsberetning inkludert årsregnskap for 2019 til bydel St. Hanshaugen.

17.03.2020 UNOF rapportering/ årsberetning inkludert årsregnskap for 2019.

17.03.2020 Ekstraordinært styremøte

18.03.2020 Digital spilletime med Marianne sine elever

19.03.2020 Protokoll fra årsmøte, signert årsberetning, regnskap og budsjett sendes medlemmene

20.03.2020 Digital spilletime med Janine sine elever

20.03.2020 Digital spilletime med Madeleine sine elever

UKE 13

KORONA-TILTAK - DIGITAL SPILLETIMER

23.03.2020 Telepatisk orkestertime for Aspirantorkesteret kl. 17:45 - 18:45 med digital støtte

24.03.2020 Digital spilletime for elevene til Ingeborg

24.03.2020 Hovedorkesteret har hjemmeoppgave, print ut og sett kryss.

29.03.2020 Medlemskontingent våren 2020 sendes til medlemmene.

UKE 14

KORONA-TILTAK - DIGITAL SPILLETIMER

31.03.2020 Hovedorkesteret har hjemmeoppgave, print ut og sett kryss. 

02.04.2020 Marianne fortsetter med digitale spilletimer på torsdager for sine elever.

UKE 15

PÅSKEFERIE

08.04.2020 REGJERINGEN OPPDATERER KORONA-TILTAKENE

10.04.2020 Betalingsfrist for medlemskontingent våren 2020

UKE 16

13.04.2020 FRI - 2. Påskedag.

14.04.2020 Planlagt fridag v/skolen.

15.04.2020 Digitale spilletimer starter opp igjen etter Påske

15.04.2020 Ingeborg: Stream-undervisning til sine elever.

16.04.2020 Ingeborg: Stream-undervisning til sine elever.

17.04.2020 Madeline: Erstatningstimer for planlagt fridag.

UKE 17

TILBAKE TIL ORDNINÆRE UNDERVISNINGSTIDER - Digitale spilletimer*

*Skolen opplyser den 22. april at Utdanningsdirektoratet ikke har noen planer for å starte opp igjen med utlån av lokaler til frivillige aktiviteter på kveldstid. De antar derfor at det ikke blir spilletimer og øvelser på skolen resten av semesteret.

20.04.2020 Madeline og Janine underviser sine elever på mandager

20.04.2020 Janine: Orkestertimer for Aspirantorkesteret på mandager

21.04.2020 Johanne og Ingeborg underviser sine elever på tirsdager

21.04.2020 Johanne: Orkestertimer for Hovedorkesteret på tirsdager

23.04.2020 Marianne underviser sine elever på torsdager

26.04.2020 Begrenset, elektronisk landsmøte for de Unges Orkesterforbund, UNOF

UKE 18

27.04.2020 Skolen åpner, men gir ikke tilgang til våre øvingslokaler

29.04.2020 Instruktørmøte gjennomført digitalt med deltakelse fra styre

30.04.2020 Smittevernsveileder for musikkøvelser

UKE 19

DIGITALE SPILLETIMER OG ØVELSER FORTSETTER

UKE 20

DIGITALE SPILLETIMER OG ØVELSER FORTSETTER

17.05.2020 17. mai konsert for Aspirant- og Hovedorkesteret kl. 10:00 på Zoom

UKE 21

DIGITALE SPILLETIMER OG ØVELSER FORTSETTER

18.05.2020 Nytt styre registrert i Brønnøysund

20.05.2020 Nyrekruttering - Søknad innvilget av UNOF.

24.05.2020 Frist for instruktører og dirigenter til å sende inn ønsker for høsten 2020

UKE 22

DIGITALE SPILLETIMER OG ØVELSER FORTSETTER

26.05.2020 Styremøte

29.05.2020 Ny smittevernsveileder for skolen

31.05.2020 Utmeldingsfrist for høsten 2020


UKE 23

DIGITALE SPILLETIMER OG ØVELSER FORTSETTER

01.06.2020 Ressursfordeling for høsten starter

UKE 24

DIGITALE SPILLETIMER OG ØVELSER FORTSETTER

Sommeravslutning for 7. klasse AVLYST grunnet Korona-tiltak

08.06.2020 Sommerkonsert - Fagerborg kirke AVLYST grunnet Korona-tiltak

08.06.2020 Siste semesterøvelse for Aspirantorkesteret

09.06.2020 Siste semesterøvelse for Hovedorkesteret

09.06.2020 Overleveringsmøte: Instrument- og lageroversikt

09.06.2020 Innvilget støtte fra UNOF Oslo rekrutteringsfond

UKE 25

DIGITALE SPILLETIMER OG ØVELSER FORTSETTER

15.06.2020 Foreldrekonsert i Fagerborg kirkeSmittevern.

15.06.2020 Semesterslutt for Madelaine sine fiolin-elever

16.06.2020 Semesterslutt for Ingeborgs elever på cello med digitalfremføring

17.06.2020 Styremøte.


26 - 32 SOMMERFERIE

HØSTEN 2020

UKE 33 

12.08.2020 Styremøte

15.08.2020 Søknadsfrist. Konsertstøtte høsten 2020 fra Oslo musikkråd

UKE 34

18.08.2020 Oppstartsmøte med instruktører og dirigent

Smittevern for musikkøvelser (Veileder)

"Med mindre det foreligger lokal smitte oppfordres det til å gjenoppta høstens musikkøvelser og aktivitet. Hvis det er smitte lokalt har den enkelte kommune satt andre restriksjoner.

Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Endringer i veilederen blir forelagt Kulturdepartementet for godkjenning.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato. Senest oppdatert 15. juni."

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.
  • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
  • God hygiene
  • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr
Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

UKE 35 OPPSTART FOR HØSTSEMESTERET

Oppmøtebasert undervisning dette semesteret, både spilletimer og orkesterøvelser.

24.08.2020 Oppstart spilletimer med Sarah sine elever

24.08.2020 Oppstart orkesterøvelse for Aspiranter

25.08.2020 Oppstart spilletimer med Cathy sine elever

25.08.2020 Oppstart spilletimer med Karl-Joakim sine elever

25.08.2020 Oppstart orkesterøvelse for Hovedorkesteret

27.08.2020 Oppstart spilletimer med Marianne sine elever

28.08.2020 Oppstart orkesterøvelser for Ungdomsensemblet
UKE 36

Ordinære spille- og orkesterøvelser

01.09.2020 Rapporteringsfrist Konsertstøtte fra Oslo musikkråd våren 2020

02.09.2020 Oppstart spilletimer med Madelaine sine elever

UKE 37

Vanlig undervisning med spilletimer og orkester øvelser denne uken.

10.09.2020 Ny påmeldingsfrist til oppstartsseminar!

UKE 38

Vanlig undervisning med spilletimer og orkester øvelser denne uken.

16.09.2020 Styremøte

16.09.2020 Utsendelse av medlemskontingent høsten 2020

UKE 39

Ordinære spille- og orkesterøvelser denne uken.

23.09.2020 Forfall på medlemskontingent høsten 2020

UKE 40

HØSTFERIE

UKE 41

Ordinære spille- og orkesterøvelser denne uken.

  • Magisk musikk fra Harry Potter med Bodil Nilsson Sanders
 


UKE 42

13.10.2020 Orkesterøvelse for Hovedorkesteret utgår og erstattes 15.12

14.10.2020 Styremøte

UKE 43

19.10.2020 Huskonsert for elevene til Sarah på Bolteløkka skole

19.10.2020 Ordinær orkesterøvelse for Aspirantorkesteret

20.10.2020 Huskonsert for elevene til Cathy og Karl-Joakim på Bolteløkka skole

20.10.2020 Ordinær orkesterøvelse for Hovedorkesteret

21.10.2020 Ordinære spilletimer for Madelaine sine elever.

22.10.2020 Ordinære spilletimer for Marianne sine elever.

UKE 44

Ordinære spille- og orkesterøvelser denne uken.

UKE 45

Ordinære spille- og orkesterøvelser denne uken.

04.11.2020 Huskonsert for elevene til Madelaine på Bolteløkka skole

UKE 46

10.11.2020 Cello-undervisning utgår og erstattes 15. desember.

11.11.2020 Styremøte

15.11.2020 Utmeldingsfrist for våren 2021

UKE 47

Spilletimer mandag - onsdag for elever 7 - 12 år gjennomføres som ordinært.

16.11.2020 Varsel om avlysning av spilletimer etter pressekonferanse v/ Oslo Byråd


19.11.2020 Spilletimer og Huskonsert for Marianne sin elever avlyses!

UKE 48

Spilletimer på mandag til onsdag, for elever 7 - 12 år gjennomføres som ordinært


UKE 49Individuelle spilletimer på torsdager avlyses frem til 14. desember.

Øvrige spilletimer, mandag til onsdag for elever 7 - 12 år gjennomføres som ordinært.

02.12.2020 Styremøte

03.12.2020 Jul på Bislett x3, Bolteløkka Jentekor i Fagerborg kirke

Strømmes på: https://youtu.be/Ko5UryP760o (Bislett guttekor står for strømmingen).

UKE 50

07.12.2020 Semesteravslutning for Sarah sine eleverSiste individuelle spilletimer i år gjennomføres kun for elever 7 - 12 år.

12.12.2020 Jul på Bislett x3, Bislett Guttekor i Fagerborg kirke

Strømmes på: https://youtu.be/z1v2sg0APpc (Bislett guttekor står for strømmingen).

UKE 51

14.12.2020 NB Flyttet: Aspirantorkesteret øver sammen med Hovedorkesteret denne uken

15.12.2020 Orkesterøvelse for Hovedorkesteret og Aspirantorkesteret

15.12.2020 Semesteravslutning for Cathy sine elever 7 - 12 år.

15.12.2020 Semesteravslutning for Karl-Joakim sine elever 7 - 12 år.

16.12.2020 Semesteravslutning for Madelaine sine elever 7 - 12 år.

17.12.2020 Jul på Bislett x3, Bolteløkka skoles strykeorkester 7 - 12 år  i Fagerborg kirke uten publikum.

Strømmes på: https://youtu.be/n4Kju7kEKvQ (Bislett guttekor står for strømmingen).

Velg din egen konsertpris!
Vipps valgfritt beløp til #15504 - Bolteløkka skoles strykeorkester. 
Tusen takk for bidraget!
UKE 52

God Jul!